1365-پرسپولیس

آقای گل لیگ دسته اول باشگاههای تهران

آقای گل لیگ دسته اول باشگاههای تهران

10 بازی و 7 گل