1367-پرسپولیس

آقای گل لیگ دسته اول باشگاههای تهران

آقای گل لیگ دسته اول باشگاههای تهران

12 بازی و 13 گل

12 بازی و 13 گل