1370-پرسپولیس

آقای گل لیگ آزادگان کشور

آقای گل لیگ آزادگان کشور

22 بازی و 11 گل