1373-پرسپولیس

آقای گل لیگ آزادگان کشور

آقای گل لیگ آزادگان کشور

22 بازی و 19 گل