گالری فرشاد پیوس

فرشاد پیوس در دربی جنجالی سال 73
  • فرشاد پیوس در دربی جنجالی سال 73

فرشاد پیوس در دربی جنجالی سال 73

فرشاد پیوس و تجربه اولین کاپیتانی (غیر رسمی) در بازی دوستانه مقابل سن پاتریک ایرلند
  • فرشاد پیوس و تجربه اولین کاپیتانی (غیر رسمی) در بازی دوستانه مقابل سن پاتریک ایرلند

فرشاد پیوس و تجربه اولین کاپیتانی (غیر رسمی) در بازی دوستانه مقابل سن پاتریک ایرلند

فرشاد پیوس و علی پروین در اولین روزهای حضور پیوس در پرسپولیس
  • فرشاد پیوس و علی پروین در اولین روزهای حضور پیوس در پرسپولیس

فرشاد پیوس و علی پروین در اولین روزهای حضور پیوس در پرسپولیس

فرشاد آقای گل
  • فرشاد آقای گل

فرشاد آقای گل

فرشاد پیوس در تیم ملی ایران
  • فرشاد پیوس در تیم ملی ایران

فرشاد پیوس در تیم ملی ایران

فرشاد پیوس در کنار ناصر محمدخانی
  • فرشاد پیوس در کنار ناصر محمدخانی

فرشاد پیوس در کنار ناصر محمدخانی

افشین پیروانی در کنار فرشاد پیوس
  • افشین پیروانی در کنار فرشاد پیوس

افشین پیروانی در کنار فرشاد پیوس

فرشاد پیوس
  • فرشاد پیوس

فرشاد پیوس